Büyükyılanlı Dağı'na mermer ocağı projesi yargıdan döndü

Sivas'ta Alevilerin kutsal saydığı mekana ev sahipliği yapan Büyükyılanlı Dağı'nda yapılmak istenen mermer ocağı projesi yargı kararıyla iptal edildi.

Büyükyılanlı Dağı'na mermer ocağı projesi yargıdan döndü

Sivas'ın Kangal ilçesinde 20 köyün su ihtiyacını karşılayan Büyükyılanlı Dağı'na mermer ocağı açılmak isteniyordu. Yöre halkı mermer ocağına 'Yer altı sularımız zehirlenecek' diyerek itiraz ediyordu. 2550 metre rakımlı Büyükyılanlı Dağı, Alevilerin kutsal mekanına, endemik bitki türlerine ve nesli tükenmekte olan hayvanlara ev sahipliği yapıyor.

Mahkeme daha önce durdurmuştu

Köy dernekleri, açılmak istenen mermer ocağı ile ilgili verilen 'ÇED gerekli değil' kararını yargıya taşımış, Sivas İdare Mahkemesi de proje sahibi firmanın, 89,87 hektar olan ruhsat sahasını 24.58 hektar gibi göstererek, yönetmelikte bulunan 25 hektar sınırının altında göstererek projeyi ÇED sürecinden muaf tutmaya çalıştığına dikkat çekerek, yürütmeyi durdurma kararı vermişti. 

Açılan davanın karar duruşmasında Sivas İdare Mahkemesi köylüleri sevindiren bir karar daha alarak projeyle ilgili verilen 'ÇED gerekli değildir' kararını iptal etti.

Firmadan ÇED dosyasına 'ruhsat alanı' oyunu

Mahkeme daha önce verdiği kararın altını çizerek "Ruhsat alanı 89.87 olan ve yönetmelikte belirtilen 25 hektarlık sınırdan daha büyük bir alanı kapsadığı yukarıda yer verilen 3213 sayılı maden kanunun 5. maddesinde arama, ruhsat, buluculuk ve işletme ruhsatı haklarının hiçbirisinin bölünemeyeceği ve her birisinin bir bütün halinde muameleye tabi tutulacağı ve buna göre söz konusu projenin ÇED sürecine tabi olduğu ÇED yönetmeliği kapsamı dışında değerlendirilemeyeceği davalı idarece ruhsat sahasının bölünmesini zorunu kılan nedenlerin de somut bir biçimde ortaya konulamadığı anlaşıldığından, davalı idarede proje tanıtım dosyası üzerinden inceleme yapılarak faaliyet sahasının 24.58 hektarlık alanda söz konusu olacağından bahisle çevresel etki değerlendirme süreci işletilmeyerek seçme eleme kriterine tabi proje olarak nitelendirmeye dayalı değerlendirme ile tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır" dedi.

Mahkeme açıkladığı nedenlerle dava konusu işlemin iptaline karar verdi. Davalı idare itiraz amacıyla kararı Danıştay'a götürebilecek.

(Artı Gerçek)

Benzer Haberler

Son Haberler

Popüler Haberler